Co dělat při zjištění zápachu?


Jednou z věcí, kterými mohou občané Nymburka spolku PERMANENT velmi pomoci, je neustálé pravidelné nahlašování zápachu a škodlivin v ovzduší. Čím více podnětů od občanů město obdrží, tím větší je šance, že se dají věci více do pohybu.

Zápach v ovzduší můžete nahlašovat:

 • na Městském úřadu v Nymburce, a to písemnou či elektronickou formou. Vždy uveďte datum, co nejpřesnější čas, směr větru, intenzitu zápachu, vaše subjektivní vjemy a pocity, popište své případné obtíže a nezapomeňte připojit své jméno a kontaktní údaje – na anonymní ohlášení nemusí být brán zřetel.
 • na Městské policii Nymburk – 24 hodin denně můžete volat číslo 156, policie za vámi přijede a provede o vašem hlášení úřední záznam. Čím více podobných hlášení od více občanů, tím silnější bude naše pozice při vyjednávání s městem, krajem i AZOSem. Den a čas volání si prosím pro sebe zapište a poznamenejte si také, zda policie přijela či nepřijela. Množí se nám případy, kdy policie přislíbí výjezd, ale na místo se nikdo nedostaví.
 • na lince integrovaného záchranného systému 112. Tuto linku prosím nepoužívejte pro běžná hlášení o zápachu, ale pouze v případě, že dojde k enormnímu a zcela nesnesitelnému zásahu území Nymburka zplodinami nebo pokud uvidíte v areálu AZOSu a v nejbližším okolí nějaký problém – velmi hustý dým, požár a podobně.

Co se zdravotními problémy?

 • potíže nahlašte svému praktickému lékaři nebo specialistovi (alergolog, ORL, oční lékař apod.) – pokud vaše zdravotní problémy mohou souviset s exhalacemi z AZOSu, vždy při návštěvě lékaře tuto informaci uveďte a požádejte lékaře, aby do vaší karty či lékařské zprávy zapsal informaci o tom, že jste byli vystaveni exhalacím a jak s tím vaše problémy pravděpodobně souvisejí. Zejména lidé na Zálabí začali ve významném množství pociťovat řadu zdravotních problémů (astma, alergické problémy i mimo sezónu, pálení očí, pálení v krku, svědění pokožky, vyrážka a další) až od chvíle, kdy AZOS rozjel svoji činnost.
 • dospělým lidem můžeme doporučit návštěvu internistky nymburské nemocnice MUDr. Tamary Malcevové, která také může zhodnotit váš zdravotní stav a to, jak se na něm může podepsat vliv AZOSu. Doporučujeme telefonické objednání předem na čísle 325 505 280.

Obstrukce od Městského úřadu

Město Nymburk vydalo počátkem srpna 2015 tuto aktualitu, v níž uvádí, že hlášení o zápachu lze podat pouze v listinné podobě na podatelně Městského úřadu. Pro tento požadavek úřad nemá žádnou oporu v zákoně. Pokud používáte datovou schránku či uznávaný elektronický podpis, tak je úřad povinen si sám provést konverzi z elektronické do listinné podoby (není zde žádná povinnost občana dělat to, co si úřad může interně provést sám).

Ovšem úřad nesmí odmítnout ani oznámení podané naprosto běžným e-mailem. Pokud by se jednalo o podání ve správním řízení, tak by bylo možné vyžadovat ho pouze písemně, elektronicky podepsané nebo zaslané přes datovou schránku. Jenže toto není podání ve správním řízení, toto je běžné informování úřadu o tom, že někde něco zapáchá, takže je možné toto podání učinit mailem a úřad je povinen ho zpracovat. 

To nařízení listinné podoby je samozřejmě čistá obstrukce od úřadu, protože málokdo z občanů má čas a chuť neustále běhat na úřad s papírovým podáním. Informujte proto prosím své sousedy a známé, ať se nerozpakují nadále informovat Městský úřad o zápachu e-mailem a ať trvají na legitimnosti takovéhoto podání.

Pokud disponujete uznávaným elektronickým podpisem nebo máte datovou schránku, podávejte oznámení i přes ně, tam už se žádný úředník nemůže vymlouvat vůbec na nic, protože tam je jasně daná identifikace odesílajícího a takový dokument má větší váhu než papír v obálce, který někdo dá úřednici na podatelně.  

Jaké zdravotní problémy mohou zplodiny z AZOSu vyvolat?

Pokud ucítíte typický pronikavý zápach, důrazně doporučujeme opustit urychleně venkovní prostory, zavřít okna a vyčkat doma, než zápach zcela pomine. Neponechávejte děti bez dozoru, aby mohly včas vyhledat úkryt. V případě zdravotních obtíží (záněty spojivek, kašel, bolesti hlavy) vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k závažnějšímu úniku, informujte neprodleně integrovaný záchranný systém na telefonní lince 112.

Analýzou vzorku vzduchu v květnu 2014 byly zjištěny tyto látky:

 • Hexan 19 µg/m3 – projevy: únava, slabost, závratě a bolesti hlavy a končetin
 • Butan tertramethyl 9,1 ug/litr
 • Toluen 5,5 µg/l – projevy:  tzv. toxická encefalopatie vyznačující se trvalým oslabením intelektu, úpadkem osobnosti až demencí. Z konkrétních projevů to jsou poruchy vidění, poškozené funkce mozečku a pyramidových neuronů, přítomny jsou také léze v různých částech mozku.
 • Benzen 2,1 µg/m – projevy: anemie, leukemie, zvláště dětská
 • Styren: rakovinotvorná látka
 • Nonanová kyselina (pelargonová kyselina): herbicid, minimálně škodlivá