Zásadní dokumenty v kauze AZOS CZ


Jak jsme slíbili, dnešním dnes zpřístupňujeme některé ze zásadních dokumentů ke kauze AZOS CZ. Všechny dokumenty a informace jsme získali legální cestou, tedy buď z veřejných zdrojů nebo žádostmi podle zákona č. 106/1999 Sb.


Nymburské zastupitelstvo a kauza AZOS CZ

Nejdříve ale začněme nahrávkou ze zasedání nymburského zastupitelstva ze dne 11.11.2015, na kterém byla jako mimořádný bod zařazena právě kauza AZOS. Na nahrávce se AZOSu týká zhruba první půlhodina, pro zájemce jsme v záznamu ponechali ještě následující bod, v němž hejtman Petera obhajuje vznik čínské průmyslové zóny v Nymburce. 

To podstatné začíná ve 3:20. Výpadky v úvodu slova Jaroslava Štencla jsou způsobeny tím, že obsluha online kamer na zasedání zastupitelstva neměla u jedné z kamer zprovozněn zvuk. 


Šílený šlendrián v areálu AZOSu

V říjnu 2015 se nám dostaly do rukou protokoly o kontrole ve firmě AZOS CZ a šlo o přezkum podmínek integrovaného povolení, na jehož základě AZOS podniká. Přezkum byl zahájen 13.4.2015 a dne 21.4.2015 sepsala Mgr.Popelková z Krajského úřadu Středočeského kraje protokol, v němž upozorňuje na to, že některá zařízení sloužící k filtraci škodlivin, dosud nebyla uvedena do provozu (připomeňme si, že v době této kontroly už AZOS rok a půl provozoval výrobu).

O měsíc později došlo k další důkladné kontrole ze strany Krajského úřadu. Tuto kontrolu provedly paní Popelková a Stáňová z Krajského úřadu Středočeského kraje dne 12.5.2015 a zjistily neskutečná pochybení v ochraně pracovního a životního prostředí. Citujeme, co paní Popelková a Stáňová v AZOSu našly (a opět upozorňujeme na to, že jde o stav po roce a půl plného provozu):

 • Při příjezdu byl kontrolní skupinou vnímán zápach střední intenzity mimo areál
  společnosti AZOS CZ, s.r.o. v ulici Pražská až do vzdálenosti 100-200 m od provozovny.
  Čichový vjem z hlediska typu zápachu byl shodný s čichovým vjemem v areálu
  provozovatele a uvnitř haly s linkami Zn a KTL.
 • V hale linek Zn a KTL (dále jen „výrobní hala“) výskyt oparu v ovzduší a zápach střední
  intenzity, mírně vyšší než v okolí zařízení.
 • V zakrytovaném prostoru Zn linky, která je umístěna ve výrobní hale, nebylo možné
  volně dýchat, dusivý štiplavý silný zápach okamžitě dráždil ke kašli, dráždil oči k slzení
  a způsoboval pálení sliznic v nose, přetrvávající několik hodin po ukončení kontroly.
 • Výrobní hala byla odvětrávána do okolí — porouchaná zásobovací vrata, která lze stáhnout
  dolu pouze ručně, po dobu přítomnosti kontrolní skupiny byla trvale otevřena, otevřená
  okna, otevřené dveře (fotodokumentace v příloze).
 • Netěsnost odsávací vzduchotechniky — odpojena odsávací potrubí od van, nasávala
  vzduch z haly (fotodokumentace v příloze).
 • Snížená účinnost odsávání (velice slabý odtah) nad kyselou lázní moření v lince
  předúprav před KTL lakováním. V této sekci linky má být zajištěno nejsilnější odsávaní
  na celé lince předúprav — 2x odtahový ventilátor o výkonu 8000 m3/hod. Oproti tomuto
  faktu byl u kyselé lázně zjištěn jeden z nejslabších odtahů v rámci celé linky
  předúprav. U dalších lázní je odsávání zajištěno ventilátory s nižším výkonem
  6000 m3/hod a některé odtahy byly výrazně silnější než odtah na kyselou lázní. Zjišťování
  a porovnávání probíhalo přiložením ruky a listem papíru k odtahové štěrbině
  (fotodokumentace v příloze).
 • Zjištěno nefunkční odsávání u Zn linky. Odtahy nad lázněmi vypnuté/porouchané. Úplná
  absence jakéhokoliv tahu. Zjišťování probíhalo přiložením ruky a listem papíru
  k odtahové štěrbině. V prostoru linky nebylo možné volně dýchat. Pro tuto linku je emisní
  limit stanoven pro vanu moření kyselinou HCI.
 • Fotodokumentace k celé kontrole je k nahlédnutí ZDE

Jak se vám to čte? Zjištění kontrolní skupiny hovoří jasně: v AZOSu naprosto nefunguje odsávání a filtrace. Dusivé, dráždivé a škodlivé exhalace vesele unikají do okolí. Paní Popelková komentovala závažnost celé situace takto:

 • Tím, že linka předúprav (umístěná před linkou KTL) i linka zinkovací (včetně jejich
  předúprav) nebyly vypnuty či vyřazeny z provozu, se provozovatel dopustil porušení
  podmínky integrovaného povolení D.2.1. Postupovat v souladu se schválnými provozními
  řády stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Technickou závadu, kdy kyselé výpary nejsou dostatečně či nejsou vůbec odsávány
  k neutralizaci v alkalické absorbci, lze považovat z hlediska provozu zařízení za mimořádnou
  událost. Tím, že provozovatel neohlásil krajskému úřadu do 3 dnů mimořádnou událost byla
  porušena podmínka integrovaného povoleni H.2.
 • Provozovatel se výše uvedeným dopustil porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona
  o integrované prevenci: „Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu
  s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona, včetně podmínek provozu zařízení
  stanovených v provozních řádech a dalších dokumentech schválených v rámci integrovaného
  povolení.“

 

AZOS ve svém odvolacím dopise z 1.7.2015 konstatuje, že linka je od začátku května 2015 v podtlakovém režimu, tedy že v provozovně je nižší tlak než v okolí a nemůže tedy docházet k únikům emisí. AZOS tím jednak přiznává, že od ledna 2014 do května 2015 v podtlakovém režimu nefungoval a emise tedy mohly snadno unikat, jednak ale také lže, neboť kontrola z 12.5.2015 jasně prokazuje, že linka v podtlakovém režimu nejede, že odsávání je nefunkční a že v hale jsou dokořán otevřená vrata či okna. Kontrola rovněž konstatuje, že zápach zachytili 200 metrů od provozovny, tudíž je jasně prokázáno, že exhalace unikají a šíří se po okolí. Emisím přitom stačí k úniku i drobné netěsnosti, natož takovéto otvory, jako jsou okna, dveře či dokonce vrata. 

>>> Protokol o obou kontrolách AZOSu (13.4. i 12.5.2015) je ke stažení ZDE. <<<

Pro hygienickou správu AZOS formálně neexistuje!

Jako by tohle vše nestačilo, další překvapivou informaci jsme obdrželi od Krajské hygienické správy. Na jeden z dotazů týkajících se hluku v AZOSu nám totiž odpověděli takto:

 • Ve spisové dokumentaci archivované na KHS není uložen žádný doklad, který by svědčil o dokončení stavby a jejím uvedení do provozu dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  na základě kterého by společnost AZOS CZ, s.r.o.,  se sídlem Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 272 73 474 mohla  předmětnou stavbu provozovny povrchových úprav užívat, vykonávat v ní provoz a posílat do ní své zaměstnance.   S ohledem na výše uvedené je KHS nucena konstatovat, že v takovém případě není možné předmětnou stavbu posuzovat jako provozovnu s povoleným provozem a ověřovat tak  dodržování hygienických limitů dle právních předpisů platných  v oblasti veřejného zdraví.

 

K dalšímu dokreslení toho, jak AZOS CZ v Nymburce podniká, připomínáme výroky Nejvyššího správního soudu v Brně z 20.8.2015 (celé znění ke stažení ZDE), kde se soud pozastavuje nad tím, že se AZOS CZ ve svých odvoláních odkazuje na svoji dobrou vůli při řešení některých situací, přičemž podnik provozuje (dle slov Nejvyššího správního soudu) zjevně nepovoleně. Stejně tak se soud vyjadřuje i k postupu stavebních úprav, které AZOS CZ provedl v rozporu se zákonem a až zpětně zažádal o dodatečné stavební povolení.

 

Hledá se nové místo pro AZOS? To víte, že ne…

Myslíte si, že to už je vše? Ó nikoli. Zhruba v dobách konání demonstrace proti AZOSu prohlásil hejtman Petera, že pro AZOS bude hledat novou lokaci. Vše je podmíněno tím, že AZOS CZ o toto oficiálně požádá. Co myslíte, požádal?

 

Jaká je role hejtmana Petery?

Co nás na celé kauze zaráží nejvíc, je přístup Kraje a hejtmana Petery. Petera se již řadu měsíců prsí tím, že se snaží situaci kolem AZOSu vyřešit. Místo toho o AZOS láskyplně pečuje. Ačkoli se konalo setkání pracovní skupiny (lidé z AZOSu, lidé z Permanentu, lidé z Krajského úřadu), výše uvedený protokol paní Popelkové (a existence její kontroly) nám byl od května 2015 až do října 2015 utajován. Krajský úřad jsme přitom opakovaně žádali o poskytnutí všech podobných dokumentů týkajících se AZOSu. Hejtmana jsme 11.11.2015 požádali o vysvětlení celé situace, dozvěděli jsme se pouze několik vykrucovacích klišé a frází a údajně nám vše – včetně toho, proč nám dokument byl utajován – bude vysvětleno na další schůzce pracovní skupiny, která se koná 23.11.2015.  O všem, co se tam dozvíme i nedozvíme vás budeme informovat.

Závěrem ještě musíme poukázat na jednu věc, která nám vrtá hlavou. Možná nám poradíte, čím by mohlo být, že hejtman Petera tak vychází AZOSu vstříc. Občan by očekával, že v případě problematického provozu, který znečišťuje, obtěžuje a ohrožuje své okolí, hejtman Petera rázně bouchne do stolu a pověří všechny úředníky, aby situaci promptně vyřešili. Občan by očekával, že když kontrola z Kraje zjistí závažná pochybení až na úrovni mimořádné události, že hejtman ze své pozice bude motivovat své podřízené a další úředníky Kraje, aby zajistili dočasné pozastavení problematického provozu. Občan by očekával, že hejtman bude na straně občana. Místo toho se hejtman Petera schází s majitelem AZOSu na soukromých jednáních nebo tvrdí, že pro AZOS hledá novou lokaci. Proč by u všech všudy měl hejtman pomáhat jakékoli soukromé firmě – natož tak problematické – hledat místo pro podnikání? Proč hejtman Petera Nymburákům celé měsíce jen planě slibuje, že situaci řeší, ale přitom nekoná lautr nic? 

Odpovězte si na tyto otázky sami a až budou v roce 2016 krajské volby (ze kterých vzejde nový hejtman), ve volební místnosti si na to vzpomeňte (on by totiž mohl vzejít ten starý).

[aktualizováno 12.11.2015]